Posts By Tag

Sendai

Date Masamune – City of Sendai

ตะลอนเที่ยวตะลุยชิมที่ Tohoku: ตอนท่องอ่าว Matsushima

ตะลอนเที่ยวตะลุยชิมที่ Tohoku: ตอน Tashirojima Island หรือเกาะแมวแห่งมิยางิ

ตะลอนเที่ยวตะลุยชิมที่ Tohoku: from Bangkok to Sendai